Klub Olimpijczyka przy ZSO1 w Terespolu
Strona Główna · Kategorie Newsów · Artykuły · Forum · LinkiFebruary 22 2018 13:41:52
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Artykuły
Galeria
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj

PKOL
ZSO1 Terespol
Ostatnie Artykuły
Pan Jan Wielki
ROK COUBERTINOWSKI 2013
MISTZOSTWA ŚWIATA W ...
Od 2015 Igrzyska Eur...
Skrócone przepisy gr...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Klaudia
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Formularz rejestracyjny
Formularz Rejestracyjny do biegu „Tropem Wilczym”
w Terespolu 4.03.2018 r.

cheba dnia January 31 2018 15:05:03 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 57 Czytań · Drukuj
Pobiegnij Tropem Wilczym w Terespolu!
Regulamin Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem VI edycji projektu „Tropem Wilczym” Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność i Demokracja.
W Terespolu organizacją projektu zajmują się: Klub Olimpijczyka, Urząd Miasta, Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Miejski Ośrodek Kultury.
II. CELE:
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
4.Promocja Miasta Terespol jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1.Bieg odbędzie się 4.03.2018 r. w Terespolu (start i meta ul. Wojska Polskiego.)
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Klubu Olimpijczyka zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych roszczeń oraz dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
3.Bieg odbędzie się po ulicach Terespola na dystansie - 1963 m. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – to dystans symboliczny, upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – PS. „Lalek”.
IV. PROGRAM BIEGU:
- Godz.12.00 – Msza Święta w kościele.
- Godz. 12.15 – 12.45 – weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.
- Godz. 13.00 - złożenie wieńców przy Muralu
- Godz. 13.10 – start Biegu: Honorowego na 1963 m z ulicy: Graniczna, Czerwonego Krzyża, Sienkiewicza, wzdłuż hali MOK, Kraszewskiego, Czerwonego Krzyża, Graniczna.
V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU:
1. W Biegu Honorowym na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
2. W przypadku osób niepełnoletnich , wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu 4.03.2018 r. w Biurze Zawodów. Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem dostępny jest w Klubie Olimpijczyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88 u pana Andrzeja Korbala, TEL.: 512 195 682.
4. Organizator ustala limit Pakietów Startowych dla Biegu Honorowego na 1963 m – 110 sztuk.
5. Warunkiem rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 m jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego do wyczerpania limitu. Formularz Rejestracyjny dostępny jest na stronie: klub olimpijczyka.duchu.net/news.php lub bezpośrednio w siedzibie Klubu Olimpijczyka, ul. Wojska Polskiego 88.
6. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego :
- osobiście w dni robocze w siedzibie Klubu Olimpijczyka ul. Wojska Polskiego 88 w godzinach: 9.00 – 15.00 do pana Andrzeja Korbala.
7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Zapisy prowadzone będą od dnia 31.01.2018 r. do wyczerpania limitu.
8. W przypadku wyczerpania limitu Uczestników Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Informacje na temat aktualnej ilości zarejestrowanych Uczestników Biegu podawane będą na stronie: Klubu Olimpijczyka.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja i weryfikacja w dniu zawodów.
2. Udział w Biegu jest całkowicie bezpłatny!
3. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w dniu Biegu to jest dnia 4.03.2018 r. w godzinach: 12.15 – 12.45! Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.
4. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
5. W pakiecie startowym Uczestnicy startujący w Biegu otrzymują specjalny numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter biegu Organizatorzy proszą o start w Biegu w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.
6. Organizatorzy proszą zawodników o start z symbolami narodowymi: kotylionami, szalikami, chorągiewkami, flagami.
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY:

1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg Honorowy otrzymają pamiątkowy medal.
VIII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
1. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.
2. Ograniczenia wiekowe. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości lub inny dokument w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego” o którym mowa w niniejszym Regulaminie
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestników od zdarzeń losowych związanych z udziałem w Biegu.
7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
- w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
- w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać bezpośrednio: ul. Wojska Polskiego 88 lub telefonicznie pod numerem: 512 195 682.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Po wyczerpaniu 110 pakietów istnieje możliwość uczestnictwa w biegu bez możliwości otrzymania pamiątkowej koszulki i medalu!

Organizatorzy

cheba dnia January 31 2018 15:00:54 0 Komentarzy · 38 Czytań · Drukuj
Grali w eisstocka
Kolejny Turniej w Terespolu

7 drużyn z Białorusi i Polski wystartowało w Turnieju Eisstocka. Organizatorem zawodów w dniu 14 stycznia 2018 r. był Klub Olimpijczyka. Mimo chłodu, śmiało można powiedzieć, że zawody były udane pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Nad sprawnym ich przeprowadzeniem czuwał Andrzej Korbal. Niezbyt gościnni okazali się gospodarze. Zwyciężyła drużyna chłopców U16: Piotr Żmińczuk, Bartek Wiśniewski, Jakub Żądło i Bartek Maryniuk. Drugie miejsce zajęli seniorzy z Brześcia, a trzecie seniorze z Terespola. Kolejne lokaty zajęli: U19 Brześć, dziewczęta Terespol, U19 Terespol i U16 Brześć.

cheba dnia January 14 2018 14:42:29 0 Komentarzy · 53 Czytań · Drukuj
Spotkanie Noworoczne Rodziny Olimpijskiej 2018
Terespol na spotkaniu noworocznym

Prezydent Andrzej Duda i jego Małżonka Agata Kornhauser-Duda byli honorowymi gośćmi Noworocznego Spotkania Polskiej Rodziny Olimpijskiej, które w poniedziałek (8 stycznia) odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział mistrzowie i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, ich trenerzy, działacze sportowi, przedstawiciele świata polityki, kultury, nauki, medycyny i biznesu. Tradycyjnie, obecni byli również przedstawiciele Klubu Olimpijczyka z Terespola. W spotkaniu uczestniczyły Anna Pietrusik i Krystyna Pucer. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Wszyscy miniony rok ocenili jako pomyślny dla polskiego sportu - w jego trakcie nasi reprezentanci wielokrotnie stawali na podium mistrzostw świata i Europy, zawodów Pucharu Świata i wielu innych prestiżowych imprez. Wyrazili jednocześnie nadzieję, że jeszcze bardziej udany będzie rok bieżący, w którym polskich sportowców czekają m.in. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang czy finały piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Prezydent Andrzej Duda stwierdził m.in., że każde państwo pragnące zaistnieć na arenie międzynarodowej stara się mieć sportowców z sukcesami. „ My takich mamy, a tym, którzy w minionym 100-leciu je osiągali należy się nasz ogromny szacunek i wdzięczność” - powiedział. Polski Komitet Olimpijski wręczył okolicznościowe statuetki za wspieranie jego działalności w roku 2017, podziękował swoim sponsorom i partnerom. Prezesi 13 polskich związków sportowych, których zawodnicy zanotowali w roku 2017 największe sukcesy, odebrali przyznane im przez PKOl okolicznościowe statuetki. Wielkie Honorowe Nagrody Sportowe PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzymali: żeglarskie mistrzynie świata w klasie 470 - Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczynska, ich trener Zdzisław Staniul oraz reprezentacja Polski w piłce nożnej. Doroczne Nagrody Nadziei Olimpijskich odebrali: kajakarki AZS AWF Katowice - Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek (z trenerem Piotrem Pisulą) oraz pływak UKS G-8 Warszawa-Bielany - Kacper Stokowski (z trenerem Pawłem Wołkowem). Życzenia sukcesów na południowokoreańskich obiektach sportowych przekazał polskim sportowcom ambasador tego kraju w Polsce - Choi Sung Joo. Przekazał olimpijskie maskotki parze prezydenckiej, a prezes PKOl - specjalnie przygotowany plakat z hasłem "Jesteśmy jedną drużyną". Uroczystość uświetnił międzynarodowy kwartet smyczkowy, który wykonał kilka koreańskich melodii. Kuluarowe spotkania trwały do późnych godzin nocnych. Wykorzystałyśmy te chwile do rozmowy ze starymi przyjaciółmi, zawarłyśmy nowe znajomości. Wspaniałe chwile uwieczniłyśmy na zdjęciach.


cheba dnia January 09 2018 18:48:26 0 Komentarzy · 70 Czytań · Drukuj
Udany wyjazd do Brześcia
Śmigali na łyżwach w Brześciu

Po raz kolejny Klub Olimpijczyka w Terespolu zorganizował wyjazd do Brześcia. Pod opieką Andrzeja Korbala wyjechało niemal 30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. W Twierdzy Brzeskiej trafiliśmy na niecodzienną uroczystość, a mianowicie odbywała się tam uroczysta przysięga z całego obwodu brzeskiego. Wydarzenie zgromadziło bardzo dużą ilość wojska i jeszcze większą widownię. W szybkim tempie zwiedziliśmy również Brześć. Jednak głównym punktem programu była jazda na łyżwach. Na lodowisku, gdzie, na co dzień trenuje Dynamo Brześć daliśmy prawdziwy popis. Tafla była niemal do naszej dyspozycji. Mała ilość użytkowników umożliwiała zarówno jazdę szybką, jak i finezyjną. Nieliczne upadki, które zdarzają się najlepszym, nikogo nie zniechęcały, przeciwnie, motywowały do jazdy i jeszcze większych wyzwań.

cheba dnia December 17 2017 08:46:45 0 Komentarzy · 76 Czytań · Drukuj
Dla Niepodległej
Pobiegły w Biegu Niepodległości

29. Bieg Niepodległości w Warszawie okazał się rekordowy. W imprezie wystartowało 15 465 osób. Najszybciej 10-kilometrową trasę pokonali Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław) w czasie 30.03, a wśród kobiet Ewa Jagielska (LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka) - 34.38. W kolumnie biegaczy nie zabrakło mieszkańców Terespola. Aby na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości wystartowały: Agnieszka Marchlewska, Aleksandra Kotowska, Katarzyna Tabulska i Krystyna Pucer. Bieg odbył się w sobotę, 11 listopada i rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Na trasę ruszyliśmy o symbolicznej godzinie 11.11 i biegliśmy w dwóch kolumnach: osoby w białych i czerwonych koszulkach – tworząc najdłuższą flagę Polski. Bieg był również okazją do pomocy dwóm chorym chłopcom. Nasze zaangażowanie i dotarcie do mety z przypiętą do koszulki kartką „biegnę dla Waldka i Oliwiera” zostanie przeliczone na konkretną pomoc – Fundacja PKO BP przekaże darowiznę na sprzęt medyczny dla chłopców.

cheba dnia November 13 2017 08:09:15 0 Komentarzy · 76 Czytań · Drukuj
Klub Olimpijczyka na XVI Sejmiku!
Terespol w doborowym towarzystwie

Od 20 do 21 października 2017 r. w Nowym Dębcu w hotelu "Niedźwiedź" oraz w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie obradował XVI Ogólnopolski Sejmik Klubów Olimpijczyka, Szkół im. Polskich Olimpijczyków oraz Rad Regionalnych PKOl. W sejmiku uczestniczyło ok. 110 osób z 25 Klubów Olimpijczyka, 7 Szkół im. Polskich Olimpijczyków oraz pięciu Rad Olimpijskich z ośmiu województw.
Gośćmi Sejmiku było 16 olimpijczyków: Dariusz Goździak – złoty medalista IO w Barcelonie – pięciobój nowoczesny, Szymon Ziółkowski – złoty medalista IO w Sydney – LA, Michał Jeliński – złoty medalista IO w Pekinie – wioślarstwo, Andrzej Wróbel – złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Barcelonie – LA, Marek Leśniewski – srebrny medalista IO w Seulu – kolarstwo, Marian Sypniewski – dwukrotny medalista IO w Moskwie i Barcelonie w szermierce, Kajetan Broniewski - brązowy medalista IO w Barcelonie – wioślarstwo, Katarzyna Deberny – uczestniczka IO w Pekinie – żeglarstwo, Zygfryd Kuchta – brązowy medalista IO w Montrealu – piłka ręczna, Wojciech Matusiak – uczestnik IO w Meksyku – kolarstwo szosowe, Krzysztof Pierwieniecki – uczestnik IO w Monachium – boks, Jakub Jelonek – uczestnik IO w Pekinie i Rio – chód 20 km, Jerzy Wybieralski – uczestnik IO w Monachium – hokej na trawie, Jerzy Czajka – uczestnik IO w Monachium – hokej na trawie, Mariusz Kubiak – uczestnik IO w Moskwie – hokej na trawie i Grzegorz Kołtan – olimpijczyk z Montrealu i Moskwy- kajakarstwo.

Sejmik otworzył Andrzej Kraśnicki. Nakreślił plany działalności PKOl na najbliższe lata. Szczególnie skoncentrował się na zbliżającym się (2019 r.) jubileuszu 100-lecia działalności PKOl. Podkreślił ważną rolę klubów olimpijczyka i szkół w promowaniu idei olimpijskiej w lokalnym środowisku. Życzył wszystkim wytrwałości i satysfakcji na polu krzewienia wartości olimpijskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Przedstawiciele klubów, rad i szkół przedstawili swoją działalność. Przewodnicząca Klubu Olimpijczyka w Terespolu, Krystyna Pucer przedstawiła prezentację dotyczącą działalności klubu w naszym mieście. Największe zainteresowanie zebranych wzbudziła Olimpiada Przedszkolaków oraz eisstock. W imieniu terespolskiej społeczności wręczyła organizatorom wykonanego w MOK anioła z życzeniami „aby dobre anioły towarzyszyły im zawsze na olimpijskim szlaku”.

W drugim dniu Sejmiku jego uczestnicy przenieśli się do Racotu, gdzie m.in. zwiedzili tamtejszą Stadninę Koni i odbyli przejażdżki powozami po okolicy. Następnie w gimnazjum spotkali się z uczniami - uczestnikami wyjazdów na igrzyska olimpijskie oraz zwiedzili szkołę. Sejmikowi towarzyszyła wystawa fotografii z okazji 25. rocznicy wyjazdu racockiej młodzieży na pierwsze igrzyska olimpijskie (Barcelona 1992).

cheba dnia October 25 2017 15:05:16 0 Komentarzy · 106 Czytań · Drukuj
Aktywni w Terespolu
Europejski Tydzień Sportu w Terespolu

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia sportu w Terespolu odbyły się trzy imprezy sportowe. 26 września odbył się Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo powiatu Bialskiego. W zawodach wzięło udział 50 zawodników reprezentujących 5 szkół w ramach licealiady. Zwyciężyła drużyna ZS Małaszewicze. 27 września odbyły się 27 Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Kozłowskiego. Do mety dotarło niemal 400 zawodników. Na zakończenie tego aktywnego tygodnia odbyły się zabawy i gry na rolkach. Z tej oferty aktywności skorzystało 30 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety ufundowane przez PKOL. Na koniec pod eskortą policji, oklaskiwani przez mieszkańców, przejechaliśmy ulicami miasta.

cheba dnia September 29 2017 19:42:30 0 Komentarzy · 94 Czytań · Drukuj
Biegali w Terespolu
Radosne bieganie w obecności olimpijczyka

27 września 2017 roku już po raz 27 obyły się Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Kozłowskiego w Terespolu. Otwarcie zawodów odbyło się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim, była flaga, hymn i znicz olimpijski. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Wincentego Kozłowskiego, wieloletniego nauczyciela i znakomitego wychowawcy wielu pokoleń młodzieży liceum w Terespolu, a delegacja młodzieży złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na Jego grobie. Organizatorzy podsumowali konkurs plastyczny „Polacy na Mistrzostwach Świata w Londynie”. Przy pięknej, słonecznej pogodzie ruszyło radosne bieganie. Odbyło się 15 biegów w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Startowali reprezentanci niemal wszystkich szkół powiatu bialskiego. Zawody ukończyło 391 osób. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody, dyplomy i medale. Wszyscy mogli liczyć na oklaski i doping zgromadzonych kibiców. Tradycyjnie, w Terespolu nie mogło zabraknąć olimpijczyka! Gościliśmy przesympatyczną Lidię Chojecką, lekkoatletkę, medalistkę Mistrzostw Europy i Świata, trzykrotną uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich. Pani Lidia uczestniczyła w ceremonii otwarcia, nagradzała najlepszych, rozdała mnóstwo autografów, pozowała do zdjęć. Organizatorem zawodów był Klub Olimpijczyka przy pomocy młodzieży Akademickiego Liceum w Terespolu. Sponsorami zawodów byli: Urząd Miasta Terespol, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, sklep „Puchatek” – Joanna Kotowska, kwiaciarnia „Stokrotka” – Stanisława Dac, Pizzeria „Mamma Mia” – Natalia Wierzbicka i Pizzeria „Solare” – Radosław Bancarzewski.

cheba dnia September 28 2017 13:50:18 0 Komentarzy · 118 Czytań · Drukuj
Wyniki XXVII Powiatowych Biegów Ulicznych
KOMUNIKAT KOŃCOWY XXVII POWIATOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH
TERESPOL, 27 WRZEŚNIA 2017 ROK


cheba dnia September 28 2017 07:56:55 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 313 Czytań · Drukuj
Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty!
Protokół Powiatowego Konkursu
„Polacy na Mistrzostwach Świata w Londynie”


Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z powiatu Bialskiego. Po wnikliwej weryfikacji jury wyróżniło następujące prace:


- w kategorii klas I – III SP:
I m. –Emil Jankowski – SP Dobryń
II m. – Kacper Taruc – SP Dobryń
III m. – Paulina Wolska – SP Dobryń
Opiekunką uczniów jest pani Elżbieta Kotyra

- w kategorii klas IV – VII SP:
wyróżnienia:
Emilia Stefaniuk - SP Woskrzenice – op. Elżbieta Ceniuk
Bartosz Stefaniuk – SP nr 2 Terespol – op. Edyta Drobysz
Patrycja Błaszczuk – SP Dobryń – op. Marzena Niedźwiedź
Justyna Witkowska – SP Neple – Edyta Drobysz

- w kategorii Gimnazjum :
I m - Magdalena Mazurkiewicz - GM nr 2 Terespol

Nagrody wyróżnionym zostaną wręczone 27 września 2017r. o godz. 11.00 w Terespolu podczas uroczystego otwarcia XXVII Powiatowych Biegów Ulicznych im. Wincentego Kozłowskiego.
cheba dnia September 25 2017 18:36:36 0 Komentarzy · 70 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 30 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2008 by patryk18duch